intern reglement

INTERN REGLEMENT:

1.         ALGEMEEN

1.    Per seizoen worden door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor VC Groot Dilbeek vastgelegd. Deze som dekt o.a. de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering en de inschrijving bij VC Groot Dilbeek. De bijdrage moet ten laatste betaald zijn tegen 30/06. Vanaf juli wordt er een progressieve administratieve kost aangerekend.

2.    Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.

3.    VC Groot Dilbeek is een Nederlandstalige club. In haar werking en communicatie wordt uitsluitend Nederlands gebruikt. Anderstalige spelers zijn welkom. Anderstalige spelers die onvoldoende Nederlands spreken, moeten verplicht deelnemen aan de lessen Nederlands welke door de club worden georganiseerd. Voor deelname aan wedstrijden is een aanwezigheid van 80% op de lessen Nederlands vereist. Indien de anderstalige speler onvoldoende aanwezig is op de lessen Nederlands, zal de speler niet kunnen deelnemen aan wedstrijden. Bij manifeste onwil om de lessen Nederlands te volgen, kan overgegaan worden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.

4.    Als hierna gesproken wordt over het sportief management, wordt hiermee bedoeld: de directeur opleidingen, de TVJO en de visiecoördinatoren.

5.    Indien één of meerdere leden van het bestuur een overtreding van dit reglement vaststelt, kan het disciplinaire maatregelen treffen tegen het lid die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen variëren van schorsing voor een bepaalde periode, tot volledige schrapping of zelfs weigering tot toegang. Het bestuur kan zelfs overgaan tot het laten opmaken van een proces-verbaal.

6.    Iedere speler wordt 2x per seizoen gesproken over zijn sportieve ontwikkeling : 1x in december (evolutiegesprek), 1x in april (evaluatiegesprek). De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak 1x contact opnemen met de visiecoördinator indien een voorafgaand gesprek met de betrokken opleider geen oplossing opleverde. De verantwoordelijke visiecoördinator kan partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen en sancties worden door de visiecoördinator genomen. Als de vergrijpen of de problemen verder gaan dan het sportieve vlak, kan hij een advies overmaken aan het sportief management die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.

7.    Het bestuur verbindt zich ertoe dit intern reglement op het internet te plaatsen, zodat dit voor iedereen toegankelijk is.

8.    Dit intern reglement kan gewijzigd worden door het bestuur. De wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal gemeld worden via de nieuwsbrief.

9.    In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

10. Spelers en ouders onthouden zich van elke handeling, zowel mondeling als schriftelijk, die de club kan schaden in goede naam en faam. Spelers en ouders bepalen niet wie de opleider is van hun kind. Zij bepalen ook niet op welke uren, dagen en in welke vorm er getraind en gespeeld wordt. Verder bepalen ze niet in welke opleidingskern hun kind wordt opgenomen. Ouders zijn supporters, geen opleiders en onthouden zich dus van richtlijnen tijdens trainingen/wedstrijden. Het niet naleven van deze principes en o.a. weigeren van selecties in de door de sportieve cel aangeduide opleidingskern | partner, worden gesanctioneerd.

11. De club onderschrijft het “Panathlon Charter” omtrent het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Spelers en ouders van VC Groot Dilbeek verklaren hierbij eveneens deze positieve waarden na te streven.

12. De provinciale jeugdselecties moeten verplicht worden bijgewoond. Het niet bijwonen of het niet verwittigen kan leiden tot een schorsing van de speler met 2 weken.

13. Bij de start van elk seizoen krijgt de speler een kledijpakket ter beschikking dat eigendom blijft van de club.

14. De leden zijn op de hoogte van de verschillende charters, infofiches, presentaties en richtlijnen die gepubliceerd staan op de website.

2.         GEDRAG- EN LEEFREGELS TIJDENS TRAININGEN

1.    Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de opleider of afgevaardigde. De opleiders of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen (mits goedkeuring van het sportief management).

2.    Elke afwezigheid voor een training wordt tijdig (voor 16u00) gemeld aan de opleider. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld. Vanaf U14 is een attest van de dokter vereist bij een afwezigheid van meer dan een dag.

3.    Elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training aanwezig op de club. De speler gaat onmiddellijk naar zijn kleedkamer. Hij loopt niet vrij rond in de trainingsaccommodatie. Er wordt steeds verzameld in de kleedkamer voor de training. Dit zal mee in rekening worden genomen tijdens de evolutie- en evaluatiegesprekken.

4.    Elke speler groet zijn opleider en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club.

5.    Elke blessure wordt vóór de training gemeld aan de opleider. In overleg met de opleider wordt de kinesist of clubdokter bezocht.

6.    Vanaf het ogenblik dat de medische staf beslist dat een gekwetste speler zich terug mag aanbieden tijdens de trainingen, gebeurt de revalidatie volledig in de club en moet de speler aanwezig zijn tijdens de trainingen, tenzij anders besproken met de opleider.

7.    De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

8.    Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer/externe sites. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. De GSM in de kleedkamer is verboden. Hiermee willen wij het sociaal karakter van onze spelers opwaarderen in tijden van smartphones ea digitale media.

9.    De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.

10. Als de opleider of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.

11. Vóór de training wordt telkens gecontroleerd of er nog iemand naar het toilet moet.

12. Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden en gedragen worden volgens de dresscode voor trainingen en wedstrijden.

13. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de opleider naar het trainingsveld.

14. De speler houdt zijn bal steeds in zijn handen van en naar het oefenterrein.

15. Het trainingsmateriaal wordt door de spelers naar het trainingsveld gedragen. De opleider bepaalt eventueel een beurtrol.

16. Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.

17. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Er wordt niet gespeeld tijdens en op weg van en naar de training.

18. Spelers die op gelijk welke manier de training storen, worden gesanctioneerd.

19. Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden.

20. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde manier, met passie en respect voor de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden gestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training. Bij herhaling, kan het sportief management overgaan tot ontslag.

21. Alle spelers moeten tijdens de aanwezigheid in de club Nederlands praten. Het gebruik van Nederlands bevordert de integratie. Deze regel geldt ook voor anderstalige spelers, daar dit hun kansen in een tweetalig België verhoogt. Het gebruik van het Nederlands wordt ook verwacht vanuit de gemeente, van wie de club de terreinen mag gebruiken.

22. Wie zonder aanvaardbare reden te laat komt voor een training kan gevraagd worden de afwezige tijd in te halen. De tijd die je te laat komt, zal in de vorm van balvaardigheidsopdrachten of loopopdrachten aan de trainingsduur toegevoegd worden.

23. De opleider kan altijd beslissen om individuele trainingsopdrachten op te leggen voor thuis. De uitvoering hiervan is verplicht. Het verwaarlozen van deze opdrachten kan de evaluatie negatief beïnvloeden.

24. Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.

25. Hou de kleedkamers proper. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden.

26. Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche (de allerkleinsten (U06-U07) worden hier begeleid).

27. Tijdens het douchen draagt elke speler badslippers.

28. Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn gebruikte outfit ordelijk weg in zijn sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd worden.

29. Niemand verlaat onverzorgd de kleedkamers.

30. Na de training mag de speler een drank nuttigen in de cafetaria van de club. Hij blijft echter niet langer dan nodig zonder toezicht op het trainingscenter. Hij houdt zich strikt aan de afspraak die hij met zijn ouders of voogden gemaakt heeft met betrekking tot zijn verblijf in de club.

31. De voetbalterreinen worden niet betreden met drank of etenswaren.

 

3.    GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN

1.    Breng steeds de identiteitskaart of kids-id mee naar iedere wedstrijd.

Vanaf 12 jaar is de identiteitskaart verplicht. Spelers zonder identiteitskaart worden niet opgesteld. Naast een boete voor de club verliest de ploeg immers met forfaitcijfers.

2.    De meeste gedrag- en leefregels tijdens trainingen gelden uiteraard ook voor wedstrijden.

3.    Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.

4.    Veelvuldig te laat komen betekent definitieve verwijdering als speler.

5.    Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in (uitgangs)training.

6.    De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.

7.    De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op het vlak van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur op advies van de opleider en in samenspraak met het sportief management een sanctie uitspreken.

8.    Na de wedstrijd wordt, o.l.v. de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.

9.    Als de speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot de andere spelers van zijn groep klaar zijn. In groep begeven de spelers zich naar de cafetaria en onmiddellijk daarna naar de ouders of begeleiders.

10. Tijdens de wedstrijden mag enkel de voorziene outfit (aangeboden pakket) gedragen worden.

11. Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank. Eet geen vettige spijzen en bouw voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd.

12. Tijdens de verplaatsing worden de volgende regels strikt nageleefd :

 

4.    ANDERE GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS

1.    De nachtrust van de spelers is belangrijk om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris aanbieden op trainingen en wedstrijden om een goed niveau te halen. Tot en met 12 jaar moeten ouders er rekening mee houden dat hun kinderen rond 21 uur naar bed gaan.

2.    Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de opleider toestaan, na overleg met het sportief management of een speler kan deelnemen aan sportactiviteiten buiten de club.

3.    Voor testwedstrijden of –trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van VC Groot Dilbeek vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van de club én omwille van de verzekering voor de speler. Niet naleving zal gesanctioneerd worden.

4.    Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie van VC Groot Dilbeek of aan de geparkeerde wagens op de parking van het Roelandsveld kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

5.    Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden (slaan, niet-voetbal bewegingen, etc…) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijks rechtsgeding zijn/haar schuld zou bevestigen. VCGD distantieert zich volledig.

6.    Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan VC Groot Dilbeek (trainings- en spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers, kan bestraft worden door het bestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

7.    Spelers kunnen op willekeurig tijdstip gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan gezondheidsonderzoeken en drugstesten.

8.    Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit VC Groot Dilbeek verwijderd. Een beroep is niet mogelijk.

9.    Het gebruik van alcohol en tabak wordt verboden in de VC Groot Dilbeek accommodatie. Het gebruik ervan buiten de accommodatie wordt afgeraden.

10. Spelers kunnen tijdens het seizoen begeleid doorgestuurd worden als blijkt dat de betrokken speler het opleidingsniveau van de club niet meer haalt.


5.    AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE SCHOOL

1. Aan elke speler kan gevraagd worden om zijn schoolrapporten voor te leggen.

2.    Verwaarlozen van de studies kan, na contact met de schooldirectie en ouders, leiden tot tijdelijke stopzetting van trainings- en wedstrijdactiviteiten.

3.    Schoolproblemen worden tijdig aan de opleider gemeld.

 

6.    SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS

1.    Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de opleider op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.

2.    De ouders van elke VCGD-speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) en voor alle jeugdspelers van VCGD te supporteren. Niets belet je trouwens om een mooie combinatie of technisch hoogstandje van de tegenpartij te belonen met een applaus.

3.    Ouders zijn geen opleiders. De coaching kan alleen door de VCGD opleider gebeuren.

4.    Ouders blijven achter de omheining en betreden nooit de terreinen, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden.

5.    De scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of mogen het sport educatieve karakter niet op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding negatief beïnvloeden of die opleiders of andere medewerkers beledigen, kunnen de toegang tot de jeugdopleiding van VC Groot Dilbeek ontzegd worden.

6.    Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten etc.…) is verboden. Niet naleven van deze regel kan opzegging van aansluiting betekenen.

7.    De ouders verbinden zich ertoe problemen via de opleider bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club negatief voor te stellen.

8.    De ouders van elke VC Groot Dilbeek speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van VC Groot Dilbeek en de werking van de jeugdopleiding NIET in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen is niet alleen niet respectvol naar de opleider toe maar evenmin naar je collega-spelertjes toe. Veelvuldige inbreuken kan een verwijdering als speler tot gevolg hebben.

9.    De opleider kan in geen enkel geval beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot de activiteiten van de speler. Na een training of een wedstrijd is het een ouder niet toegelaten om met de opleider over de trainings- of wedstrijdactiviteiten te praten. Hierdoor zou de objectiviteit van de beoordeling van een speler in het gedrang kunnen worden gebracht.

10. Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen, e.a. gebeurt altijd na contact met het bestuur en sportief management. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van ‘alle ouders’ om geen kinderen uit te sluiten.

11. Elke ouder verklaart zich akkoord om zich op een positieve manier te engageren in het clubleven van VC Groot Dilbeek door deel te nemen aan de activiteiten en zich op te geven als vrijwilliger bij de organisatie van de evenementen. Hier delen we jullie graag mee dat het inschrijvingsgeld slechts 50% van de kost van een speler dekt. D.w.z. dat we met andere activiteiten de kosten moeten dekken.

12. In geval van herhaaldelijk, ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds de voorzitter van de ouderraad ingeschakeld om een beslissing te nemen.

13. De club beschikt over een ombudsman die ten allen tijde kan worden gecontacteerd voor welk geschil ook. De ombudsman heeft een bemiddelende rol en geen beslissingsrecht.

14. Als ouder heb je de beste bedoelingen voor met je kind. Alleen stellen we vast dat die goede bedoelingen niet altijd op de juiste manier worden geuit. We ondervinden te vaak een te grote druk op onze spelers. Daarom heeft de denkcel opleidingen een soort van onderlegger gemaakt om onder jullie eetbord te leggen. Op slide 2 van deze presentatie vind je de onderlegger met 20 tips. Klik hier voor de presentatie.


7.        LIFESTYLE

1.    We willen als club ons steentje bijdragen om de VCGD-speler niet enkel op maar ook naast het veld te vormen. Talentvolle voetballers kunnen een optimale technische-tactische-fysieke-mentale ontwikkeling doorlopen maar de lifestyle van de speler is een belangrijk fundament.

2.    Houding, gedrag, motivatie, ambitie en gewoonten bepalen hoe ver je komt in je sport (en bij uitbreiding het leven). Daarom organiseert VC Groot Dilbeek jaarlijks een vorming voor opleiders, spelers en ouders. Wij organiseren dit tijdens een van onze vakantiestages. Wij willen op die manier invloed uitoefenen op de (voeding)gewoonten van onze spelers. Elke deelnemer aan de vakantiestage krijgt de presentatie mee naar huis. Alle leden kunnen de presentatie bekijken op de website.

3.    VCGD kiest voor ruime kernen omdat we tijdens de vakantieperiodes geconfronteerd worden met een “CLUB MED-gedrag” waarbij heel wat ouders ervoor kiezen om tijdens het voetbalseizoen op reis te gaan. Ook het onderwijs helpt ons niet, waar er regelmatig voor meerdere dagen uitstappen worden voorzien en in het hoger onderwijs late lesuren worden ingepland. Ook het te pas en te onpas afwezig zijn tijdens het weekend/verlengde weekends, noopt ons de kernen ruim te maken. Door dit ongepast gedrag worden we regelmatig geconfronteerd met spelerstekorten. Van zodra we zien dat de verantwoordelijkheidszin van de ouders gunstig evolueert, zullen we de spelersaantallen herzien.

4.    Wij raden jou en je ouders aan om de vakantie in te plannen in de maand juli en vanaf de maand augustus jullie te focussen op de activiteiten van VCGD. Dit is o.a. belangrijk voor als je ooit zou opgenomen worden in een A-kern. Het is dan NOT DONE om afwezig te zijn tijdens de voorbereidingsperiode van een voetbalseizoen wegens vakantie.

5.    VCGD heeft – om te reageren op het “CLUB-MED-gedrag” ook een policy ontwikkeld voor de selectie van ‘plezante’ voetbalactiviteiten: voor de Street Soccer ontmoetingen van augustus en september komen enkel de 8 spelers in aanmerking per ploeg, die het meest komen trainen zijn tijdens het lopende seizoen. Voor de eigen tornooien voetbalfestival U06-U07 en indoor cup U08-U09-U10-U11-U12-U13 passen we dezelfde sleutel toe, weliswaar met een bijkomende sleutel waarbij de A-ploegen in jaar x deelnemen, de B-ploegen in jaar y en de C-ploegen (indien van toepassing) in jaar z. Vanaf U14 zal de verloren voetbaltijd moeten ingehaald worden alvorens je in aanmerking komt voor wedstrijdselectie.

6.    De club zorgt ook voor een individueel zomerprogramma (juni | juli) en een mooie voorbereidingskalender (augustus). Wat het zomerprogramma betreft, moet je er rekening mee houden dat het VCGD zomerprogramma qua tijd, eigenlijk 1/6de van ons opleidingsplan inhoudt. Hiermee bedoelen we dat we je 2 van de 12 maanden met dit huiswerk niet bezig houden maar verder begeleiden in je voetbalactiviteiten/ontwikkeling. Als speler moet je je bewust zijn dat je jezelf opleidt in die periode. Ook tijdens het seizoen zal regelmatig verwezen worden naar het huiswerk van dit programma. En, dit programma wordt gebruikt als basis voor de vakantiestages. Tot slot maakt het zomerprogramma U6 t.e.m. U13 integraal deel uit van het technisch luik van ons opleidingsplan. Vanaf U16 gaan we nog een stap verder waarbij je 2 persoonlijke trainingsprogramma’s per week thuis volgt (1x recup op zondag, 1x power/stabilisatie op dinsdag).


8.        BEZINNINGSMOMENT | TENDENSEN MET EEN NEGATIEF EFFECT

1.    Vandaag de dag heerst er een enorme druk op ouders, opleiders en (spijtig genoeg) ook op onze kinderen. Daarenboven worden we dag in dag uit geconfronteerd met abnormale salarissen van profvoetballers. Stiekem dromen ouders en kinderen van een leven als profvoetballer. Maar…

“Weet dat de kans dat je ooit profvoetballer gaat worden, nog geen 1% is.”

Van waar komt dit cijfer? Heel eenvoudig: het streefcijfer van een gemiddelde profclub om eigen jeugd te laten doorstromen naar hun A-kern | Profvoetbal is 1% per geboortejaar. D.w.z. dat 99% van de jongens, die momenteel bij een club op elite-niveau voetballen, nooit profvoetballer zullen worden. Op welk niveau gaan die jongens dan wel spelen? Meestal situeert zich dat tussen de vroegere derde klasse en 2de provinciale. Ook tweede klasse is vaak te hoog gegrepen voor het merendeel van deze spelers. Want…

De overheid moet dringend ingrijpen om het aantal ‘goedkope buitenlanders’ te reduceren in het nationaal voetbal. Zij blokkeren de eigen jeugdspelers en beperken het doorstromingsbeleid. Er lopen zelfs al “Noren” te spelen in het Amateurvoetbal. En bij profclubs, staan er regelmatig 11 buitenlanders op het veld,… Je zal maar een getalenteerde Belgische jeugdspeler zijn bij die clubs.

VCGD heeft een tip voor deze clubs: wijzig de strategie, investeer in de jeugd en schakel een versnelling hoger in het opleiden. Onze profclubs moeten naar het voorbeeld van Barcelona werken (vorm van Soccer School) en een samenwerkingsverband uitwerken met een buitenlandse topclub zodat er op een gestructureerde manier in en uit wordt gewerkt met talenten. Voor collega IP-clubs, raden we aan om samen te werken met een G5-profclub die dezelfde visie en missie deelt. Waarom deze tips? België moet zijn focus meer en meer leggen op opleiden, niet meer op het hoogst haalbare (Europabeker winnen) willen halen want dat gaat nooit meer gebeuren. De huidige visie is teveel gericht op het nu, het zogezegde moment.

Ons antwoord op de druk: ons model, eentje met specifieke doelstellingen en een eigen, uniek uitgewerkte stempel/visie (de zgn. VCGD-stempel), is een model waarin er naast het voetbal ook ruimte is voor andere (sociaal getinte | sport gerelateerde) activiteiten. Ons model is niet alleen een meerwaarde voor je vorming als voetballer, het is een “plus” voor je vorming als mens.

3. Verder stellen we vast dat de opvoeding - door enerzijds overdreven “bepamperen”, anderzijds door te veel “toegang te geven tot zaken, die niet behoren tot een specifieke leeftijd (GSM, Facebook,…)” - erop achteruit gaat.

4. We zien ook alsmaar meer een gebrek aan elementaire beleefdheid en stellen vast dat de basisregels van opvoeden meer en meer worden doorgeschoven in de schoenen van het onderwijs en bij uitbreiding de sportclubs.

Elementaire beleefdheid, zoals het verwittigen van de opleider dat je niet komt trainen, de verantwoordelijkheidszin om je vakantiekalender te plannen volgens de clubagenda (“CLUB MED-principe” tijdens de vakantieperiodes), je coach informeren dat je op vakantie gaat of zelfs een klein berichtje geven om te melden dat je iets later gaat zijn, gebeurt vandaag minder en minder. In een niet zo ver verleden was dit NOT DONE. Wij, VCGD, gaan de spelers en ouders wat dit betreft responsabiliseren. Want zagen en klagen heeft geen zin, er moet iets aan gedaan worden.

4.    Verder stellen we vast dat ouders niet meer realistisch zijn en onvoldoende objectief zijn als hun kind bv. een negatieve evaluatie krijgt en begeleid wordt naar een lager opleidingsmodel. Wist je dat er niets fout is aan een lager niveau? Integendeel, als professionals dit adviseren, is dit i.f.v. het kind. Dit zal het plezier van het kind, die geadviseerd wordt om op een lager niveau te gaan sporten, alleen maar ten goede komen. We hebben hier eigenlijk te maken met dezelfde tendens van in het onderwijs waarbij professionals adviseren aan ouders om hun kind een lager onderwijsniveau te laten volgen. De ouders zeggen neen: mijn kind zal en moet (bij manier van spreken) Latijn-Wiskunde volgen. En, ongetwijfeld kent iedereen het verhaal van een strafnota in de agenda, de dag nadien krijgt de leerkracht een nota terug van de betrokken ouder,… Meestal staat er dan geschreven dat het kind niet in de fout is gegaan, en dat het iemand anders zijn schuld was.

5.    Ook sportieve keuzes en beslissingen worden meer en meer in vraag gesteld. Dit zorgt voor een gespannen sfeer en een moeilijke werking.

6.    Ook stellen we vast dat het niet meer eenvoudig is om full-time opleiders (vooral U06 t.e.m. U09) te vinden. Dit heeft enerzijds te maken met de steeds groeiende eis van flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de “volgeplande” persoonlijke agenda’s. Anderzijds heeft dit te maken met de immense druk die er heerst op onze opleiders die voor een vrijwilligersvergoeding gemiddeld 15 uren per week aan de slag zijn met andermans kinderen. In de berekening van die uren wordt ook rekening gehouden met de tijd, die nodig is om trainingen en wedstrijden voor te bereiden en te rapporteren. Tel daarbij de verplaatsingstijden en je zal merken dat een wildvreemde mens heel hard in de weer is (als hobby) voor andermans kind. Ook de eindeloze discussies van A- B- en C-opleiders en A-B-C-spelers is vermoeiend geworden. Voor heel wat goede opleiders zijn bovenstaande tendensen er te veel aan. Ze zeggen het voetbal vaarwel en de clubs kunnen nog maar moeilijk hun opleiderspiramide invullen. En de toppers, die dan toch in het voetbalmilieu blijven, boeken hun agenda’s vol omdat ze dubbel moeten draaien. Daarenboven zijn ze grof wild op de transfermarkt waardoor ze soms aan de slag zijn bij verschillende clubs.

7.    Ook de steeds hogere eisen om te voldoen aan een bepaald label, zijn geen evidente oefening voor voetbalclubs, die geen profstatuut hebben. Ook stellen we de opleidingen van de KBVB in vraag. We stellen vast dat gediplomeerde trainers vaak praktijkervaring missen of totaal geen profiel hebben als coach/trainer. Toch reikt de KBVB de diploma’s uit. Stof tot nadenken voor de koepel opleidingen van de KBVB. VCGD ziet het probleem maar zoekt oplossingen: binnen de jeugdopleiding werken we met geen vaste opleiders meer per ploeg. Bij de “klein mannen” proberen we eigen jeugdspelers met het juiste opleidersprofiel te integreren en op te leiden naast een ervaren expert. Onze opleiders werken op plateau’s tijdens de week en draaien (indien logistiek mogelijk) door tijdens het weekend. We kiezen ook meer en meer voor opleiders op vaste dagen en uren, eventueel in een roulement per twee of per drie. Onze visie hier is: beter 3 geëngageerde mensen, die volgens een vaste planning en structuur eenmaal per week goed veldwerk leveren, dan een slechte opleider, geen opleider of een opleider waarop je niet kan rekenen. Het spreekt voor zich dat we ieder jaar opnieuw proberen om full-timers aan te trekken met enige ervaring, ook voor onze piramide U06-U09. Hier doen we een oproep naar alle leden om ons hierbij te helpen. Samen ben je nl. sterker dan alleen en iedereen kent wel iemand, die een topper zou kunnen zijn als opleider voor de “klein mannen”.

Ons antwoord op het veeleisend karakter: we raden je aan om eens naar de plateau-trainingen te komen kijken van bv. onze U12-U13. De cel Middenbouw Formation zit in een “mooie versnelling”. Andere groepen zitten in een “behoorlijke opstart”, nog anderen in een “goede doorstart”. Tot slot kan je eens een training van de bovenbouw | postformatie meepikken. En daarna doe je dezelfde oefening bij collega-clubs. Wedden dat je gaat zeggen: tiens, bij VCGD zijn ze niet slecht bezig (knipoog).

8.    Tot slot stellen we vast dat het niet meer evident is om een bereidwillige ouder en bij uitbreiding vrijwilliger te vinden om: een doeltje te verplaatsen, een wedstrijdje te fluiten, als afgevaardigde wat ondersteuning te bieden, lid te worden van de ouderraad, een handje toe te steken op een event,… Voor al deze tendensen probeert VCGD een bepaalde koers te varen die probleemoplossend werkt. We doen o.a. inspanningen om jullie te overtuigen van een professionele organisatie. Misschien worden jullie daardoor wel warm om ons te helpen. Getuige van onze nieuwe organisatie is de mooi opgebouwde website met heel wat mooie dossiers, die (trouwens) ook dienst kunnen doen voor jullie dagelijks (werk)leven.

Ons antwoord op het moeilijk vinden van vrijwilligers: hoog van de toren blazen dat vrijwilligers vinden een probleem is of dat dit en dat niet goed is, heeft geen zin en helpt een vereniging geen stap vooruit. De handen uit de mouwen steken daarentegen, is een begin. En, VCGD zoekt naar oplossingen en blijft responsabiliseren door zijn “producten voetbalopleiding | sociaal-maatschappelijke activiteiten” te onderhouden, op te volgen, bij te sturen, te bevestigen en stap voor stap (nog) aantrekkelijker te maken. 

9.        Europese regelgeving: de 'General Data Protection Regulation'

9.1.   Mailing dd. 07/03/2018 :

Beste lid

Mogelijks hebt u in de media al gelezen over de nieuwe privacyregels en de manier waarop bedrijven met hun digitale informatie moeten omgaan.

Gans deze regeling is vastgelegd in een Europese regelgeving: de 'General Data Protection Regulation' of afgekort de GDPR.


Gevolgen voor ons

Eén van de belangrijkste gevolgen voor VC Groot Dilbeek is dat wij verplicht zijn om aan onze leden te vragen of we in het kader van onze clubactiviteiten persoonlijke gegevens mogen gebruiken. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.


U hoeft eigenlijk niets te doen

Wij zullen tegen volgend seizoen ons algemeen reglement aanpassen waarin we een artikel voorzien met een privacyverklaring en een artikel waarin we jullie zeggen welke persoonlijke data we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken. Door ons algemeen reglement te bevestigen bij de registratie of i.g.v. medewerkers bij de ondertekening van de overeenkomst, zijn zowel jij als wij in orde.

Wij verontschuldigen ons alvast voor deze extra rompslomp maar zoals u ondertussen wel weet: 'Lex sed dura lex' - 'De wet en niets dan de wet'.

Bedankt alvast voor jullie begrip.


9.2.   Privacyverklaring :

• welke informatie wordt verzameld :

Persoonlijke gegevens, zoals vermeld op de registratielink van de website.

Ook bij de organisatie van voetbalstages, wordt dezelfde inhoud van registratielink gebruikt.

Alle resultaten (test/bevraging) van medisch, sportpsychologisch/mentaal tot allerhande statistieken, noodzakelijk voor een voetbalopleiding van nationaal niveau.


• wie verzamelt de informatie :

Het Foot Office, een dienst binnen de club bestuurd door het bestuur, de GC, TVJO, AVJO en directeur opleidingen. Alle leden van het sportief management en leden/omkadering van de sportieve cel maken gebruik van deze dienst/data.


• hoe wordt de informatie verzameld :

Via bevraging en on-line registratie.


• waarom wordt de informatie verzameld :

Om een optimale service naar communicatie toe te waarborgen en verschillende beslissings- en opvolgingsprocessen van de voetbalopleiding te ondersteunen.


• hoe wordt de informatie gebruikt :

In een on-line datamanagementprogramma en binnen het Foot Office (spreadsheets).


• met wie wordt de informatie gedeeld :

Raad van Bestuur, sportief management en de leden/omkadering van de sportieve cel.


• wat is het effect op het individu dat zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens :

Het effect is dat betrokken leden/medewerkers geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de club. Ook het aanleveren van allerhande attesten en bespreken van statistieken (enquête/bevraging) zijn zaken waarmee de leden/medewerkers betrokken worden.


9.3.   Persoonlijke data :

Alle leden van VCGD geven in het kader van de GDPR VCGD goedkeuring om persoonlijke data te verwerken. De verzamelde data zijn voor de club belangrijk om o.a. een optimale service te kunnen bieden naar communicatie toe en opvolging van specifieke persoonlijk informatie (al dan niet voetbal gerelateerd). Deze gegevens worden ieder jaar (per voetbalseizoen) opgevraagd en gedurende het volledige voetbalseizoen bewaard. Je kan het Foot Office (via jeugd@vcgrootdilbeek.be) ten allen tijde contacteren voor inzage/wijziging van je data. Als lid van VCGD en bij de jaarlijkse registratie, ga je akkoord met het algemeen reglement en zijn artikels.